ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - ทั้งหมด (SOE65)